Работно време

Понеделник
9:00 - 18:00
Вторник 9:00 - 18:00
Сряда
9:00 - 18:00
Четвъртък 9:00 - 18:00
Петък 9:00 - 18:00
Събота почивен
Неделя почивен

Новини

15 Януари, 2010

      Добре дошли на

       новия ми сайт!

ДП Д-р Ангелова

Дейности за първична извънболнична медицинска помощ

74. Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност съгласно Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК на изпълнителите на ПИМП по следните елементи:
74.1. медицинско обслужване на ЗЗОЛ, включени в регистъра на изпълнител на ПИМП, по основен пакет за ПИМП съгласно Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;
74.2. профилактична дейност по програма “Детско здравеопазване”;
74.3. профилактична дейност по програма “Майчино здравеопазване” на ЗЗОЛ, избрали ОПЛ за изпълнител по тази програма;
74.4. диспансерни прегледи на ЗЗОЛ съгласно Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията и списъка на заболяванията за деца и възрастни, подлежащи на диспансеризация от ОПЛ, за които НЗОК заплаща, съгласно приложение № 8;
74.5. профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст съгласно Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията и приложение № 6;
74.6. неблагоприятни условия за работа в “Населени места - центрове на практики с неблаго¬приятни условия и възнаграждение за работа в тях”, определени в методика от директора на НЗОК, по предложение на директорите на РЗОК;
74.7. преглед на ЗЗОЛ, осъществило правото си на избор на изпълнител на ПИМП, регистрирал амбулатория на територията на друг здравен район, обърнало се към изпълнител на ПИМП инцидентно по повод на остро възникнало състояние.
75. Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по т.74, когато са извършени дейностите от основния пакет и са назначени всички изисквани медицински дейности съгласно приложенията, нормативните изисквания и когато ЗЗОЛ, на които е оказана медицинската помощ, са с непрекъснати осигурителни права към датата на извършване на медицинската услуга.Дейности за специализирана извънболнична медицинска помощ

100. Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност от изпълнители на СИМП съгласно Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и действащите приложения, както следва:
100.1. преглед на ЗЗОЛ, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извън случаите по следващите точки по специалности: “Акушерство и гинекология”; “Вътрешни болести”; “Гастроентерология”; “Детска гастроентерология”; “Гръдна хирургия”; “Детски болести”; “Ендокринология и болести на обмяната”; “Детска ендокринология и болести на обмяната”; “Инфекциозни болести”; “Кардиология”; “Детска кардиология”; “Клинична алергология”; “Детски болести” и “Клинична алергология”; “Клинична токсикология”, “Клинична хематология”, “Детска клинична хематология и онкология”, “Кожни и венерически болести”, “Неврохирургия”, “Нервни болести”, “Детска неврология”, “Нефрология”, “Детска нефрология и хемодиализа”, “Ортопедия и травматология”, “Очни болести”, “Пневмология и фтизиатрия”, “Детска пневмология и фтизиатрия”, “Психиатрия”, “Детска психиатрия”, “Ревматология”, “Детска ревматология”, “Съдова хирургия”, “Ушно-носно-гърлени болести”, “Урология”, “Хирургия”, “Медицинска паразитология” и “Медицинска онкология”;
100.2. преглед на ЗЗОЛ до 14-годишна възраст, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от лекар специалист с придобита специалност по “Детски болести”; “Детска гастроентерология”; “Детска ендокринология и болести на обмяната”; “Детска кардиология”; “Детски болести” и “Клинична алергология”; “Детска клинична хематология и онкология”; “Детска неврология”; “Детска нефрология и хемодиализа”; “Детска пневмология и фтизиатрия”; “Детска психиатрия”; “Детска ревматология” - по повод на остро възникнало състояние и по назначение на ОПЛ;
100.3. профилактичен преглед на ЗЗОЛ до 18-годишна възраст, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от лекар специалист с придобита специалност по “Детски болести”, съгласно изискванията на Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията и на приложение № 7;
100.4. профилактичен преглед на ЗЗОЛ, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от лекар специалист с придобита специалност по “Акушерство и гинекология” (по програма “Майчино здравеопазване”), извършващ профилактични прегледи на бременни, съгласно Наредба № 39 за профилактичните преглед и диспансеризацията и приложение № 7;
100.5. профилактичен преглед на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст от рисковите групи, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от лекар специалист с придобита специалност по “Акушерство и гинекология”, “Урология”, “Кардиология”, “Ендокринология и болести на обмяната”, “Гастроентерология”, “Вътрешни болести” или “Хирургия”, съгласно приложение №13 и приложение № 7;
100.6. специализиран преглед на ЗЗОЛ съгласно Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията и приложение № 9, извършен от специалиста, водещ диспансерното наблюдение;
100.7. общомедицински и специализирани медицински дейности съгласно основен пакет по “Физикална и рехабилитационна медицина”;
100.8. високоспециализирани медицински дейности по съответните специалности от основния пакет СИМП;
100.9. специализирани и/или високоспециализирани медико-диагностични дейности по пакети: “Вирусология”, “Имунология”, “Клинична лаборатория”, “Клинична микробиология”, “Медицинска паразитология”, “Имунохематология”, “Обща и клинична патология” и “Образна диагностика”;
100.10. общомедицински и специализирани дейности по медицинска експертиза.
101. Националната здравноосигурителна каса заплаща по елементите по т. 100, когато са изпълнени всички изисквани медицински дейности, съгласно съответните приложения, всички нормативни изисквания и ЗЗОЛ, на което е оказана специализираната помощ, е с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на извършване на дейността.

..
.